Obnova višestambenih zgrada od potresa i financiranje


Novčana pomoć za obnovu može se zatražiti prije, u tijeku i nakon završetka obnove

Isplata novčane pomoći za konstrukcijsku obnovu detaljno je propisana u Programu mjera a njenu isplatu građani mogu zatražiti prije početka, u tijeku i nakon završetka obnove odnosno po izradi izvješća nadzornog inženjera.

Isplatu je moguće tražiti:

 • prije početka obnove – isplaćuje se jednokratno na račun obvezne pričuve i odnosi se isključivo na zgrade koje imaju upravitelja
 • u tijeku obnove – isplaćuje se temeljem računa ispostavljenih po pojedinačno okončanim radovima, odnosno ovjerenim privremenim i okončanim situacijama
 • nakon završene obnove – isplaćuje se po završenim radovima i izvješću nadzornog inženjera

Programom se ujedno propisuje način isplate novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće tijekom ili nakon gradnje, kao i  način provedbe organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata zgrada, a omogućava se i vođenje jednog postupka za uklanjanje i gradnju obiteljske kuće radi učinkovitosti i ekonomičnosti postupka.

Vlasnici će u okviru samoobnove moći izvršiti rekonstrukciju postojeće zgrade i izvan postojećih gabarita, sukladno propisima o gradnji odnosno moći će ishoditi građevinsku dozvolu, a vlasniku se daje mogućnosti i da sam gradi zamjensku obiteljsku kuću na temelju tipskog projekta.

Programom je definirano i samo opremanje zamjenskih obiteljskih kuća koje se grade u organiziranoj obnovi, te je uređeno pitanje stambenog zbrinjavanja davanjem u vlasništvo stana odgovarajuće veličine ili davanjem stana u najam.

Cijene za nabave usluga, radova i građevnih proizvoda se ovim Programom ne mijenjaju, a rokovi za podnošenje svih zahtjeva mijenjaju se radi aktiviranja obnove i ističu 31. prosinca 2023. godine. 

 

Kako do obnove i dodjele novčanih sredstava?

Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom i Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom, uklanjanje oštećenih zgrada, odnosno njihova obnova te gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom provodi se na temelju odluka i rješenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Građani oslobođeni troškova konstrukcijske obnove

Izmjenama Zakona o obnovi građani su oslobođeni obveze sufinanciranja troškova konstrukcijske obnove. Iste će financirati Republika Hrvatska i jedinice regionalne samouprave i to u omjeru 80% – 20%, dok će na području na kojem je proglašena katastrofa financiranje i dalje biti u stopostotnom iznosu od strane države.

Ujedno, u postupcima obnove više nije potrebno utvrđivati složene imovinsko-pravne odnose te se ukida zabrana raspolaganja obnovljenom nekretninom, kao i obveza upisa založnoga prava na istoj.

Postupci javne nabave ubrzat će se zbog donošenja ​Pravilnika o provedbi postupka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove kojim se uređuju pravila o postupku nabave robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost manja od europskih pragova, kao i pravila žalbenog postupka.

Građani ujedno mogu ostvariti pravo pred-financiranja troškova konstrukcijske obnove i to na način da se novčana pomoć za obnovu zgrade može isplatiti i prije početka obnove i to na račun obvezne pričuve višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade odnosno poslovne zgrade. Na ovaj način upravitelji mogu navedenim sredstvima nabavljati sve potrebne usluge i radove za obnovu što će znatno ubrzati postupak, a isti će ujedno biti odgovorni za namjensko trošenje sredstava.

S druge strane, (su)vlasnicima obiteljskih kuća i poslovnih zgrada koje nemaju upravitelja, novčana pomoć isplaćuje se nakon završene obnove ili prema računima ispostavljenim po pojedinačno okončanim radovima.

Nepostojeće zgrade također se mogu obnoviti ukoliko je u njoj stanovao vlasnik ili srodnik vlasnika na dan potresa, osim u slučaju da se radi o zgradama koje se ne mogu ozakoniti, sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. To znači da se neće obnavljati one nepostojeće zgrade koje se nalaze na mjestima na kojima su predviđeni magistralni koridori ili drugim javno zaštićenim područjima, sukladno postojećim prostornim planovima, odnosno ukoliko na dan potresa u njima nitko nije živio. Također, otvara se mogućnost gradnje stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada na područjima na kojima je proglašena katastrofa te će se time omogućiti revitalizacija i urbanizacija navedenih područja.

Od sada je u primjeni i uređeniji, djelotvorniji i brži način uklanjanja uništenih obiteljskih kuća i drugih uništenih zgrada čiji ostaci neposredno prijete sigurnosti ili zdravlju ljudi. Naime, razorni potresi koji su pogodili Republiku Hrvatsku uzrokovali su da je određen broj zgrada na pogođenim područjima uništen do te mjere da ih je nužno ukloniti. Dosadašnji model rješavanja ovog pitanja uključivao je prvenstveno suglasnost vlasnika odnosno svih suvlasnika, a izmjenama Zakona omogućeno je donošenje takve odluke suglasnošću većine suvlasnika.

Iznimno, ukoliko je određena zgrada ili obiteljska kuća oštećena do te mjere da ju je potrebno ukloniti jer predstavlja neposrednu prijetnju za sigurnost i zdravlje ljudi (utvrđuje građevinski inspektor), isto će se moći provesti i bez suglasnosti vlasnika, a za postupak provedbe nadležan je Državni inspektorat.

U slučaju potrebe uklanjanja višestambene ili stambeno-poslovne zgrade, Republika Hrvatska vlasniku stana, na njegov zahtjev, u vlasništvo može dati stan odgovarajuće veličine, uz obvezu prenošenja vlasništva zemljišta na kojem se nalazila uklonjena zgrada u korist Republike Hrvatske.

Isto tako, u slučaju potrebe uklanjanja obiteljske kuće, Republika Hrvatska može vlasniku kuće, na njegov zahtjev, u vlasništvo dati zamjensku kuću.

Za potrebe provedbe ovog pitanja omogućeno je i da Republika Hrvatska može stjecati nekretnine u koje bi građani čije su zgrade ili kuće uklonjene mogli biti trajno ili privremeno smješteni.

Privremeno stambeno zbrinjavanje na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije financira i provodi Fond za obnovu, dok istu nadležnost na područjima pogođenim potresom na kojima je proglašena katastrofa ima Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Stambeno zbrinjavanje provodi se na temelju popisa i drugih podataka i obavijesti koje dostavljaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sufinanciranje kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaprima prijave građana za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova za zgrade koje su stradale u potresu. Do sada je, kroz dva natječaja fonda, tu mjeru iskoristilo preko 7.100 korisnika a za tu namjenu isplaćeno je 57 milijuna kuna.

Podnošenje prijava moguće je do 31.12.2021. ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi, a na javni poziv mogu se javiti (korisnici sredstava):

 • fizičke osobe – građani, vlasnici/suvlasnici stanova i obiteljskih kuća
 • upravitelji zgrada, koji sukladno posebnom propisu zastupaju vlasnike/suvlasnike stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija i subvencija u iznosu do 80 posto opravdanih troškova, kako slijedi:

 • za nabavu kondenzacijskog bojlera: najviše 8.000 kuna po stambenoj jedinici
 • za nabavu kondenzacijskog kotla: najviše 4.500 kuna po stanu/poslovnom prostoru, odnosno najviše 300.000 kuna po jednoj višestambenoj zgradi odnosno stambeno-poslovnoj zgradi

Dodatne infomacije o pozivu mogu se dobiti pozivom na 01/6448-402, 01/6448-414 i 01/5391-959, kao i dostavljanjem upita elektroničkom poštom na adresu bojleri2020@fzoeu.hr.

Više informacija na stranicama Ministastva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine


FINANCIRANJE OBNOVE VIŠESTAMBENIH, STAMBENO-POSLOVNIH I POSLOVNIH ZGRADA OD POTRESA KREDITIMA POSLOVNIH BANAKA

Obnova zgrade od posljedica potresa 22. ožujka 2020.godine i 29. prosinca 2020. godine u skladu sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorkse županije i Zagrebačke županije (NN 102/2020) može se kreditirati kreditima poslovnih banaka. Kredit se odobrava po povoljnijim uvjetima na rok otplate do 15 godina, uz mogućnost prijevremene otplate u slučaju kad zgrada ostvari pravo na novčanu pomoć ili financiranje, a po isplati novčane pomoći, odnosno sredstava od strane Ministarstva ukoliko se radi o samostalnoj obnovi.

Krediti u svrhu obnove od potresa ostvaruju se po sljedećim uvjetima:

 • bez upisa hipoteke na stanove u vlasništvu suvlasnika, bez depozita ili bilo kojih drugih instrumenata osiguranja za suvlasnike zgrada

 • jedino osiguranje kredita je redovna uplata primjerene visine zajedničke pričuve zgrade što je ionako zakonska obveza suvlasnika

 • bez bilo kojih drugih instrumenata osiguranja, nepotrebnog administriranja i troškova

 • sve na temelju limita odobrenog Hrvatskom poslovnom centru – stambeno poslovnom gospodarstvu d.o.o. kao upravitelju zgrade

 • bez naknade za obradu zahtjeva

POGODNOSTI KREDITA ZA OBNOVU OD POTRESA I ENERGETSKU OBNOVU ZGRADA

 • mogućnost korištenja kunskih kredita uz fiksnu kamatnu stopu i kredita uz valutnu klauzulu EUR

 • dulji rokovi otplate i do 15 godina

 • bez instrumenata osiguranja za suvlasnike zgrada

 • pojednostavljena i brza obrada kreditnih zahtjeva

 • mogućnost korištenja kredita uz fiksnu, varijabilnu i kombiniranu kamatnu stopu

NAMJENA KORIŠTENJA za financiranje svih radova obnove od potresa

 • konstrukcijske obnove (cjelovita obnova oštećene zgrade, pojačanje konstrukcije više od razine predviđene u Tehničkom propisu, popravak konstrukcije, samostalna obnova

 • nekonstrukcijske obnove (privremena zaštita, radovi popravka, uklanjanja ili ponovne izvedbe oštećenih dimnjaka, zabatnih zidova, zamjena dijelova pokrova, popravak krovišta, krovnih prodora ili krovne izolacije, popravak ili zamjena dijelova krovne limarije, radovi popravka stubišta, popravak i izmjena dimnjaka vezano uz zamjenu atmosferskog uređaja za loženje kondenzacijskim)

 • za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade

INSTRUMENTI OSIGURANJA

 • Bez instrumenata osiguranja!

 • Sredstvo osiguranja otplate kredita su sredstva zajedničke pričuve te zgrade na transakcijskom računu sredstava
  zajedničke pričuve Klijenta korisnika kredita

NAPLATA KREDITA

 • trajnim nalogom, izravnim terećenjem transakcijskog računa pričuve korisnika kredita u Banci