Projekti energetske obnove zgradaPrihvatljive aktivnosti koje se mogu sufinancirati u okviru ovog Poziva, u skladu sa Zakonom o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji, pravilima struke i posebnim propisima, su:

I. Izrada projektne dokumentacije
I.1. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata prije provedene energetske obnove
I.2. Izrada glavnog projekta energetske obnove zgrade, uključujući sve mape i pripadajuće elaborate ako je primjenjivo, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova
I.3. Energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove

II. Energetska obnova
II.1. Provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje OIE te horizontalne mjere (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost)
Obnova ovojnice zgrade:
– povećanje toplinske zaštite ovojnice (kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade prema vanjskom prostoru ili negrijanom dijelu zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova, detalja toplinskih mostova), hidroizolacija i drenaža ovojnice
– povećanje toplinske zaštite, hidroizolacija i drenaža zidova koji odvajaju
unutrašnjost zgrade od vanjskog okoliša te prozora, vrata i prozirnih elemenata
pročelja u tim zidovima
– ugradnja zelenog krova/ozelenjenog pročelja zgrada kojima se povećava toplinska zaštita ovojnice

Ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode

Promicanje korištenja OIE u sustavima grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode: kotao na pelete/sječku, dizalice topline, solarni kolektori itd., ukoliko se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe višestambene zgrade ili neobnovljenog dijela višestambene zgrade

– Ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zajedničke potrošnje višestambene zgrade ili neobnovljenog dijela višestambene zgrade, uključujući ugradnju spremnika električne energije (uz postojeći ili novi fotonaponski sustav)
– Zamjena unutarnje rasvjete zajedničkih prostora učinkovitijom
– Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom
– Mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara
– Mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta
– Mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, a posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade od najmanje 10% iznad postojeće potresne otpornosti zgrade, što se iskazuje kao omjer ocjena potresne otpornosti zgrade postojećeg i unaprijeđenog stanja koji su sastavni dio građevinskog projekta (u slučaju sveobuhvatne obnove)
– Mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture (uz mjere ugradnje zelenog
krova/ozelenjenog pročelja zgrada, uključuju i uređenje novih te postojećih zelenih površina na građevnoj čestici)
– Mjere održive urbane mobilnosti (izvedba parkirališta za bicikle)
– Elektromobilnost (punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom)
– Provedba novih i rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti kojima se omogućava neovisan pristup, kretanje i korištenje prostora u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“, br. 78/13) (npr. dizalo, rampa, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl.)

II.2. Stručni nadzor građenja / Projektantski nadzor, ako je primjenjivo / Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, ako je primjenjivo

III. Upravljanje projektom i administracija: izrada Obrazaca za prijavu projektnog prijedloga, administracija i tehnička koordinacija, poslovi upravljanja projektom, financijskog upravljanja i izvještavanje, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje prema Pravilima o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi, planiranje i izrada dokumentacije za nadmetanje prema Zakonu o javnoj nabavi („Narodne
novine“, br. 120/16) za obveznike istog

IV. Promidžba i vidljivost projekta: privremena informacijska ploča, trajna ploča ili pano, naljepnice, priopćenje ili konferencije za medije, izrada web stranice, od čega su trajna ploča ili pano i naljepnice obvezni

FINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH, STAMBENO-POSLOVNIH I POSLOVNIH ZGRADA

Svi poslovi povećanja energetske učinkovitosti zgrada mogu se financirati vrlo povoljnim kreditima s fiksnom, kombiniranom i promjenjivom kamatnom stopom.

Krediti u svrhu projekata energetske obnove zgrada ostvaruju se po sljedećim uvjetima:

 • bez upisa hipoteke na stanove u vlasništvu suvlasnika, bez depozita ili bilo kojih drugih instrumenata osiguranja za suvlasnike zgrada

 • jedino osiguranje kredita je redovna uplata primjerene visine zajedničke pričuve zgrade što je ionako zakonska obveza suvlasnika

 • bez bilo kojih drugih instrumenata osiguranja, nepotrebnog administriranja i troškova

 • sve na temelju limita odobrenog Hrvatskom poslovnom centru – stambeno poslovnom gospodarstvu d.o.o. kao upravitelju zgrade

POGODNOSTI KREDITA ZA PROJEKTE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA

 • mogućnost korištenja kunskih kredita uz fiksnu kamatnu stopu i kredita uz valutnu klauzulu EUR

 • dulji rokovi otplate i do 15 godina

 • bez instrumenata osiguranja za suvlasnike zgrada

 • pojednostavljena i brza obrada kreditnih zahtjeva

 • mogućnost korištenja kredita uz fiksnu, varijabilnu i kombiniranu kamatnu stopu

NAMJENA KORIŠTENJA

 • za financiranje izrade energetskih certifikata i projektne dokumentacije

 • za financiranje svih radova projekata energetske obnove zgrade

 • za sve vrste ostalih radova na stambenoj zgradi (radovi na krovištu, fasadi, podrumu, liftovima te ostali radovi u svezi s održavanjem i obnovom zgrada)

 • za nabavu opreme i uređaja

 • refinanciranje kredita iste namjene.

INSTRUMENTI OSIGURANJA

 • Bez instrumenata osiguranja!

NAPLATA KREDITA

 • trajnim nalogom, izravnim terećenjem transakcijskog računa pričuve korisnika kredita u Banci

Krediti se suvlasnicima korisnicima kredita odobravaju za financiranje radova na održavanju i poboljšanju zajedničkih dijelova i uređaja stambene zgrade (uključujući sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti.) Pod sufinanciranjem projekata energetske učinkovitosti podrazumijeva se sufinanciranje energetske obnove zgrade, uključujući energetski pregled zgrade i izradu energetskog certifikata, te izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade, ovisno o specifičnostima i vrsti projekta koji se financira.


ARHIVA

FZOEU energetska obnova višestambenih zgrada_2016

Prezentacija MGIPU i FZOEU_2016

17.10.2016. Objavljen je javni poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada – energetski pregled i energetski certifikat, prije i nakon obnove, glavni projekt energetske obnove (i elaborati, ako je primjenjivo) te upravljanje projektom i administracija sufinancirat će se sa 85% prihvatljivih troškova, dok će se za provedbu mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te provođenje stručnog i projektantskog nadzora odobravati do 60% povrata investicije
Natječaj za sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada – otvoren do 16.01.2017.
Sažetak poziva
Upute za prijavitelje
Projekt 4c2.2 ‘Energetska obnova višestambenih zgrada’
Strukturni fondovi – popis dokumentacije
Odluka o pokretanju poziva