Regulativa

 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (81/15 – pročišćeni tekst)
 • Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17)
 • Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 102/2020)
 • Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20,143/21)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18)
 • Zakon o tržištu plina (NN 18/18)
 • Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15, 68/18)
 • Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13 , 14/14, 102/14, 95/15, 76/18)
 • Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)
 • Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 151/03, 157/03, 87/09, 61/11 , 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18)
 • Uredba o održavanju zgrada (NN 64/97)
 • Uredba o prestanku rada fonda u stambenom gospodarstvu (NN 64/97)
 • Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14)
 • Pravilnik o sigurnosti dizala (NN 58/10)
 • Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/1174/13)
 • Pravilnik o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07, 76/12)
 • Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03)
 • Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (NN 121/13)
 • Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 48/14 , 150/14)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13)
 • Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (NN 81/12, 79/13)
 • Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju  (NN 99/14)
 • Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17)
 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i/ klimatizacije zgrada (NN 03/07)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07)
 • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)
 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 79/14, 130/14)
 • Podatak o etalonskoj cijeni građenja (NN 59/2020)
 • Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik GZ 3/14, 16/14, 22/14)
 • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (Službeni glasnik GZ 15/15)
 • Pravilnik o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik GZ 17/12, 10/14, 21/16)
 • Zaključak o sufinanciranju pročelja višestambenih zgrada (Službeni glasnik GZ 21/16)
 • Odluka o zaštiti objekata od grafita (Službeni glasnik GZ 9/17)
 • Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada (Službeni glasnika GZ 5/17)