Skloništa

Skloništa

Prenosimo preporuku Grada Zagreba o pregledu skloništa i preventivnim aktivnostima za dovođenje u funkciju.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima (NN 161/98) bilo je regulirano tko je i iz kojih sredstava bio obvezan održavati skloništa. Donošenjem ovoga propisa održavanje skloništa iz nadležnosti MUP-a prešlo je u nadležnost općina, gradova i Grada Zagreba, odnosno vlasnika.

Od 2015.g. izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite  (NN 82/2015) ukinuti su svi pravilnici koji su regulirali upravljanje skloništima, te su prestali važiti:

  • Pravilnik o određivanju gradova i naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu (»Narodne novine«, br. 2/91.)
  • Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa (»Narodne novine«, br. 53/91.)
  • Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru (»Narodne novine«, br. 45/84.)
  • Pravilnik o uvjetima pod kojima se u miru skloništa mogu davati u zakup (»Narodne novine«, br. 98/01.).

Od tada se ujedno više ne provode niti redovni inspekcijski nadzori skloništa kojima je cilj bio upravo adekvatno i redovito održavanje skloništa u ispravnom i uporabljivom stanju. Člankom 96. Zakona o civilnoj zaštiti regulirano je da danom stupanja na snagu ovoga Zakona jedinice lokalne samouprave preuzimaju poslove upravljanja i održavanja javnih skloništa na svojem području.

Pod pretpostavkom da skloništa služe za zaštitu i spašavanje ljudi, materijalnih i drugih dobara od opasnosti ratnih razaranja te posljedica civilizacijskih katastrofa, izgrađena su kao samostalne građevine ili kao dio građevinskog objekta, opremljena su te stavljena stanarima i građanstvu na raspolaganje, opće su dobro stanara i građanstva od interesa Republike Hrvatske, povećavaju standard življenja i istima treba posvećivati dužnu pažnju, prema odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (ZVDSP) skloništem bi trebali upravljati suvlasnici zgrade kao zajedničkim dijelom zgrade po općim pravilima o upravljanju suvlasničkom stvari. Suvlasnici bi s obzirom na to trebali biti nositelji prava upravljanja i uporabe skloništa.

Upravitelj zgrade je prema odredbama ZVDSP-a nalogoprimac suvlasnika, stoga kada ne postoji izričita zakonska obveza za poduzimanje određenog posla, iste poslove ovlašten je poduzimati isključivo po izričitom nalogu, odnosno valjanim odlukama suvlasnika.

Podijelite objavu