Toplinski sustav – nove obveze

UGRADNJA RAZDJELNIKA TOPLINSKE ENERGIJE

 

Ugradnja razdjelnika za zgrade s više od 2 (do 70) prostora do 31.12.2016. -> Svi vlasnici samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine izgrađene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona koje imaju 2 (dvije) ili više samostalnih uporabnih cjelina, a spojene su na toplinski sustav dužne su ugraditi uređaje iz članka 33. stavka 1. ovog Zakona do 31. 12. 2016. godine u svaku samostalno uporabnu cjelinu.

Pitanja i odgovore vezane za razdjelnike topline možete pronaći ovdje.

Funkcija razdjelnika

 • Razdjelnici su uređaji za lokalnu raspodjelu isporučene toplinske energije.
 • Registriraju impulse prema količini potrošene energije na svakom radijatoru u stambenom/poslovnom prostoru.
 • Temeljem broja impulsa očitanih u pojedinom stanu/poslovnom prostoru, ukupna količina toplinske energije isporučene za cijelu zgradu koja je izmjerena na zajedničkom mjerilu toplinske energije u toplinskoj podstanici zgrade raspodjeljuje se na pojedine krajnje kupce.
 • Razdjelnici nisu mjerila toplinske energije, kao što su to zasebna mjerila toplinske energije – kalorimetri.
 • Ugradnjom razdjelnika omogućena je pravednija raspodjela i obračun troškova toplinske energije prema potrošnji svakog pojedinog stambenog/poslovnog prostora, čime se krajnji kupci motiviraju na racionalno korištenje toplinske energije.
 • Pravu funkcionalnost i svrhu razdjelnika, kao uređaja koji omogućavaju raspodjelu toplinske energije prema stvarnoj potrošnji, krajnji kupci mogu ostvariti samo ukoliko uz razdjelnike ugrade i uređaje za regulaciju odavanja topline – termostatske radijatorske setove (termostatske ventile i termostatske glave), odnosno uređaje kojima se može podešavati (regulirati) potrošnja toplinske energije i ukoliko se izvrši balansiranje unutarnjih instalacija grijanja te zamjena postojeće pumpe centralnog grijanja frekventno reguliranom pumpom.

Ugradnja razdjelnika

 • Razdjelnici se ugrađuju u zgradama u kojima su svi stambeni/poslovni prostori spojeni na jedno zajedničko mjerilo toplinske energije te u kojima se troškovi toplinske energije dijele razmjerno površini prostora, a ne prema stvarnoj individualnoj potrošnji.
 • Odluku o ugradnji razdjelnika donose vlasnici stambenih/poslovnih prostora, odnosno krajnji kupci toplinske energije.
 • Kod donošenja odluke o ugradnji razdjelnika krajnji kupci trebaju imati u vidu da radi tehničke funkcionalnosti sustava, ostvarivanja energetskih ušteda i pravednije raspodjele isporučene toplinske energije najmanje 80% svih stambenih/poslovnih prostora na zajedničkom mjerilu toplinske energije mora biti opremljeno razdjelnicima.
 • Na zajedničkom mjerilu toplinske energije mogu se ugrađivati razdjelnici samo jednog proizvođača, kojega suvlasnici slobodno izaberu, a kako bi se omogućio jedinstveni sustav očitanja i naplate isporučene toplinske energije.
 • Razdjelnici moraju odgovarati propisanoj tehničkoj normi iz Pravilnika o načinu raspodjele i obračuna troškova isporučene toplinske energije (NN 99/14, 27/15).
 • Ugrađuju se jednostavno i brzo na sve radijatore u pojedinom stambenom/poslovnom prostoru.
 • Ugradnju razdjelnika topline obavljaju specijalizirane, ovlaštene tvrtke, uz prethodnu suglasnost HEP-TOPLINARSTVA d.o.o.
 • Uz ugradnju razdjelnika zakonska obaveza je ugradnja uređaja za regulaciju odavanja topline – termostatskog radijatorskog seta (termostatskog ventila i termostatske glave), odnosno uređaja kojim se može podešavati (regulirati) potrošnja toplinske energije
 • Uvjeti ugradnje razdjelnika i modeli raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju propisani su Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 99/14, 27/15).
 • Redoslijed postupaka pri ugradnji razdjelnika možete pronaći ovdje.
 • Obrazac A Odluka o ugradnji razdjelnika možete preuzeti ovdje.
 • Obrazac B–1 Zahtjev za suglasnost na ugradnju razdjelnika možete preuzeti ovdje.

Financiranje ugradnje razdjelnika

 • Krajnji kupci toplinske energije dužni su sami osigurati financijska sredstva za ugradnju, održavanje i očitavanje razdjelnika u svojim stambenim/poslovnim prostorima.
 • Proteklih godina su troškove nabave i ugradnje razdjelnika subvencionirale lokalne samouprave gradova, kao i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Predlažemo da se na web stranicama Vašeg grada i FZOEU informirate jesu li u tijeku natječaji za subvencioniranje nabave i ugradnje razdjelnika.

Zakonski rokovi za ugradnju razdjelnika

 • Zbog usklađivanja s propisima Europske unije, točnije s Direktivom 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti, a kako bi se uveo pravedniji način raspodjele troškova za toplinsku energiju, Zakonom o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15) je propisano da se u sve stambene/poslovne prostore spojene na zajedničko mjerilo toplinske energije moraju ugraditi razdjelnici ili mjerila toplinske energije i termostatski radijatorski setovi (termostatski ventili i termostatske glave), odnosno uređaji kojima se može podešavati (regulirati) potrošnja toplinske energije.
 • Rokovi do kojih se ovi uređaji trebaju ugraditi su:
  • najkasnije do 31. prosinca 2015. za zgrade koje imaju više od 70 stambenih/poslovnih prostora
  • najkasnije do 31. prosinca 2016. za zgrade koje imaju od 2 do 70 stambenih/poslovnih prostora.

Uštede nakon ugradnje razdjelnika

 • Prema iskustvu HEP-TOPLINARSTVA d.o.o., nakon ugradnje razdjelnika i termostatskih ventila u većini slučajeva se ukupna potrošnja toplinske energije cijele zgrade, izmjerena na zajedničkom mjerilu u toplinskoj podstanici, smanjila od 15% do 35% u odnosu na razdoblje prije ugradnje razdjelnika.
 • Ugradnja razdjelnika i termostatskih ventila ne garantira automatski uštedu i niže troškove za toplinsku energiju za svaki stan/poslovni prostor u koji su razdjelnici ugrađeni – neki krajnji kupci dobit će manje, neki jednake, a neki veće račune za toplinsku energiju u odnosu na račune prije ugradnje razdjelnika.
 • Na potrošnju toplinske energije pojedinog stana/poslovnog prostora utječu:
  • Način ponašanja krajnjih kupaca – podešavanje termostata na radijatoru, prozračivanje prostorija.
  • Položaj stana/poslovnog prostora u zgradi – veću količinu toplinske energije će potrošiti prostori na sjevernoj strani, zadnjem katu zgrade, iznad nezagrijanih garaža ili prolaza.
  • Karakteristike stana/poslovnog prostora – kvaliteta toplinske izolacije, kvaliteta ugrađene stolarije.

Savjet više

 • Pri ugradnji razdjelnika i termostatskih ventila savjetujemo provesti balansiranje sustava grijanja u zgradi i ugradnju frekventno reguliranih pumpi.
 • Ugradnjom frekventno reguliranih pumpi i balansiranjem sustava osigurava se kvalitetniji rad termostatskih ventila i umanjuje mogućnost pojave šumova u instalaciji centralnog grijanja unutar stambene zgrade.
 • Balansiranje sustava grijanja i ugradnja frekventnih pumpi su poslovi koji se odvijaju na unutarnjim instalacijama grijanja, stoga su iste dužni financirati sami krajnji kupci.
Preuzeto sa stranice HEP-Toplinarstva d.o.o.

Za suvlasnike zgrada koji koriste SAMOSTALNI , ZATVORENI ili CENTRALNI TOPLINSKI SUSTAV novi Zakon predviđa niz novih obveza.

SAMOSTALNI TOPLINSKI SUSTAV se sastoji od kotlovnice, unutarnje instalacije, mjerila toplinske energije, kojim upravlja kupac toplinske energije (članak 12. Zakona).
ZATVORENI TOPLINSKI SUSTAV može obuhvaćati više zgrada koje imaju zajednički toplinski sustav za koji nije potrebno ishoditi ugovor o koncesiji, a opskrbu toplinskom energijom kupca obavlja samo jedan opskrbljivač te isti mora osigurati stručno upravljanje i održavanje sustava (članak 13. Zakona).
CENTRALNI TOPLINSKI SUSTAV obuhvaća više zgrada, a proizvodnju i opskrbu toplinskom energijom može obavljati jedan ili više energetskih subjekata dok distribuciju obavlja samo jedan temeljem ugovora o koncesiji (članak 14. Zakona).
KUPAC
Djelatnost kupca može obavljati pravna ili fizička osoba, koja u ime i za račun vlasnika i/ili suvlasnika zgrade odnosno građevine koja se sastoji od više samostalnih uporabnih cjelina, kupuje energent (gorivo) za proizvodnju toplinske energije u samostalnom toplinskom sustavu, odnosno kupuje toplinsku energiju od opskrbljivača toplinske energije u zatvorenom ili centralnom toplinskom sustavu, za jednu zgradu odnosno građevinu (Članak 11. Zakona) .
Predstavnik suvlasnika podnosi zahtjev pravnoj ili fizičkoj osoba, za obavljanje djelatnosti kupca isključivo temeljem odluke većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima a ne po broju suvlasnika. Ugovor se potpisuje za razdoblje ne kraće od jedne godine, uz mogućnost produljenja.
Ne može li se postići većina glasova suvlasnika na zahtjev bilo kojeg od suvlasnika odluku će donijeti sud u izvanparničnom postupku, ako nema spora tko su suvlasnici ili o veličini njihovih suvlasničkih dijelova sukladno zakonu kojim se uređuje vlasništvo.
Vlasnici samostalnih uporabnih cjelina odnosno krajnji kupci dužni su sklopiti ugovor o potrošnji toplinske energije s kupcem. Suvlasnici samostalnih uporabnih cjelina dužni su odluku iz članka 11. stavka 3. ovoga Zakona donijeti do 1. veljače 2014. godine za ogrjevnu sezonu 2014./2015. godinu. – ovlašteni predstavnik suvlasnika donosi odluku o kupcu. -> (3) Ovlašteni predstavnik suvlasnika podnosi odluku o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije s kupcem pravnoj ili fizičkoj osobi iz stavka 1. ovoga članka, za obavljanje djelatnosti kupca, isključivo temeljem odluke većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika.)
Ovlašteni predstavnici suvlasnika i gospodarski subjekt koji se registrira za obavljanje djelatnosti iz članka 3. stavka 2. točke 6. ovoga Zakona, sklapaju ugovor o potrošnji toplinske energije s kupcem toplinske energije do 1. lipnja 2014. godine.

Pravna ili fizička osoba iz članka 3. stavka 2. točke 16. ovoga Zakona dužna je, prvi put dostaviti podatke iz članka 11. stavka 10. ovoga Zakona, Agenciji do 1. ožujka 2014. godine za 2014. godinu – kupac toplinske energije – pravna ili fizička osoba, koja u ime i za račun vlasnika i/ili suvlasnika zgrade/građevine obavlja djelatnost kupca u samostalnom, zatvorenom i centralnom toplinskom sustavu.
Vlasnici samostalnih uporabnih cjelina dužni su odluku iz članak 33. stavka 4., odnosno stavka 5. ovoga Zakona donijeti do 15. rujna 2014. godine. – primjena Općih uvjeta.
Kupac toplinske energije i opskrbljivač toplinske energije dužni su, prvi put sklopiti ugovor o opskrbi kupca toplinske energije sukladno odredbama ovoga Zakona, do 1. rujna 2014. godine, za ogrjevnu sezonu 2014./2015. godina.
U trenutku stupanja zakona na snagu za toplinske podstanice u centralnom toplinskom sustavu, za vanjske instalacije i kotlovnice u zatvorenom toplinskom sustavu i proizvodna postrojenja u samostalnom toplinskom sustavu naknada za korištenje imovine vrednovat će se u iznosu neamortizirane vrijednosti imovine i razumnog prinosa na istu. Gore navedena imovina koja je starija od 20 godina odnosno vanjske instalacije koje su starije od 30 godina, osim ako nije drugačije uređeno postaje vlasništvo krajnjih kupaca.

Priključenje na energetski objekt za distribuciju toplinske energije objekata izgrađenih nakon stupanja na snagu ovoga Zakona izvest će se na način da svaka samostalna uporabna cjelina ima ugrađen zaseban uređaj za mjerenje potrošnje toplinske energije za svaku samostalnu uporabnu cjelinu te odvojen vodomjer za mjerenje potrošnje tople vode i vodomjer za mjerenje potrošnje hladne vode.
Sve stambeno poslovne zgrade izgrađene do dana stupanja na snagu ovog Zakona koje imaju više od 70 (sedamdeset) samostalnih uporabnih cjelina, a spojene su na centralni ili zatvoreni toplinski sustav dužne su ugraditi navedene uređaje do 31.12.2015.g. u svaku samostalnu uporabnu cjelinu.
Sve stambeno-poslovne zgrade izgrađene do dana stupanja na snagu ovog Zakona koje imaju 2 (dvije) ili više samostalnih uporabnih cjelina, a spojene su na centralni ili zatvoreni toplinski sustav dužne su ugraditi navedene uređaje do 31.12.2016.g. u svaku samostalno uporabnu cjelinu.
U zgradi/građevini mogu se ugrađivati uređaji samo jednog proizvođača mjernih uređaja, kojega vlasnici samostalnih uporabnih cjelina u zgradi/građevini slobodno izaberu, a kako bi se omogućio jedinstveni sustav očitanja i naplate isporučene toplinske energije.

ishođenje pisane suglasnosti za izdvajanje s toplinskog sustava temeljem odluke većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika unutar zgrade/građevine,
nakon pribavljene suglasnosti iz točke 1. ovoga stavka, pisanu suglasnost za izdvajanje iz zajedničkog toplinskog sustava ovlašteni predstavnik suvlasnika dužan je ovjeriti i dostaviti kupcu,
radovi za izdvajanje samostalne uporabne cjeline krajnjeg kupca iz zajedničkog toplinskog sustava smatraju se jednostavnim radovima koji se mogu izvoditi bez lokacijske dozvole i akta kojim se odobrava građenje, a u skladu s glavnim projektom, izrađenim po ovlaštenom inženjeru,
izvođenje radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava može izvoditi izvođač koji ispunjava uvjete za obavljanje tih djelatnosti prema posebnom zakonu,
nakon izvedbe radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava izvođač je obvezan izraditi izviješće o izvedenim radovima i dati pisanu izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova,
po završetku radova za izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava i njihovom pregledu, projektant glavnog projekta obvezan je dati izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova,
izjave izvođača i projektanta čuva upravitelj zgrade/građevine i obvezni su dio obavijesti opskrbljivaču energije o izdvajanju samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava,
nakon provedenog postupka izdvajanja potrebno je izvijestiti opskrbljivača toplinske energije. Izvješćivanje i dostava dokumentacije iz točke 7. ovog stavka obveza je kupca.
Isključenje iz toplinskog sustava moguće je i ako se uz prethodnu suglasnost svih kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije, putem predstavnika stanara zatraži isključenje cijele stambene zgrade sa svim samostalnim uporabnim cjelinama, uz prethodnu suglasnost distributera i opskrbljivača toplinskom energijom.
Krajnji kupac kojem je odobreno izdvajanje iz toplinskog sustava dužan je plaćati sve troškove osim troškova energije i fiksne mjesečne naknade.

Ugradnja razdjelnika za zgrade s više od 70 prostora do 31.12.2015. -> Svi vlasnici samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine izgrađene do dana stupanja na snagu ovog Zakona koje imaju više od 70 (sedamdeset) samostalnih uporabnih cjelina, a spojene su na toplinski sustav dužne su ugraditi uređaje iz članka 33. stavka 1. ovog Zakona do 31. 12. 2015. godine u svaku samostalnu uporabnu cjelinu.
Ugradnja razdjelnika za zgrade s više od 2 (do 70) prostora do 31.12.2016. -> Svi vlasnici samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine izgrađene do dana stupanja na snagu ovoga Zakona koje imaju 2 (dvije) ili više samostalnih uporabnih cjelina, a spojene su na toplinski sustav dužne su ugraditi uređaje iz članka 33. stavka 1. ovog Zakona do 31. 12. 2016. godine u svaku samostalno uporabnu cjelinu.
U zgradi/građevini mogu se ugrađivati uređaji samo jednog proizvođača mjernih uređaja, kojega vlasnici samostalnih uporabnih cjelina u zgradi/građevini slobodno izaberu, a kako bi se omogućio jedinstveni sustav očitanja i naplate isporučene toplinske energije. Člankom 50. Zakona predviđene su novčane kazne radi nepridržavanja propisanih rokova.

Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13)