Upis zgrade u zemljišne knjige


Pravilnikom je omogućeno djelomično povezivanje za samo jednu od više zgrada izgrađenih na istoj katastarskoj čestici (određenu zgradu ili za kućne brojeve određene zgrade) što olakšava upis zgrada koje su na istoj katastarskoj čestici, a skopile su posebne međuvlasničke ugovore, te svaka zgrada ima drugog upravitelja.

Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 153/09), te novim Pravilnikom o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) (NN 121/13) određena je obveza upravitelja zgrade o pokretanju svih potrebnih postupaka pred nadležnim tijelima državne uprave i sudovima u svrhu upisa zgrade na građevinskoj čestici i svih njezinih posebnih dijelova u zemljišnim knjigama.

Ukoliko Vaša zgrada nije etažirana, te posebni dijelovi nisu upisani u zemljišne knjige, potrebno je pokretnuti postupak upisa, te u tu svrhu zatražiti ponudu za etažiranje, odnosno povezivanje knjige položenih ugovora sa zemljišnom knjigom. Zgrade izgrađene prije 01.01.1997.g. nemaju obvezu etažiranja, odnosno izrade etažnog elaborata (izmjere prostora) što umanjuje cijenu postupka, no etažiranje je preporučljivo pogotovo ukoliko stanje iz knjige položenih ugovora ne odgovara stvarnom stanju.

Svi troškovi upisa terete sredstva zajedničke pričuve, pa ih se mora predvidjeti Godišnjim programom upravljanja i održavanja zgrade kako bi se na vrijeme mogla u tu svrhu, tamo gdje je to potrebno, povećati visina zajedničke pričuve. U tu je svrhu moguće zatražiti i kredit od poslovne banke ukoliko se predviđena sredstva ne bi mogla prikupiti u potrebnom roku.

Radi pokretanja postupka povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora pred zemljišnoknjižnim sudom potrebno je dostaviti svu dokumentaciju o vlasništvu za vlasnike koji nisu upisani u knjigu položenih ugovora. Vlasničku dokumentaciju potrebno je dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj po javnom bilježniku, i to cijeli slijed isprava, od investitora do aktualnog vlasnika. Ukoliko su neki od suvlasnika već predali dokumentaciju u zemljišne knjige, ali je postupak upisa još u tijeku, potrebno je dostaviti fotokopiju prijedloga za upis koja sadrži urudžbeni žig i Z broj.

 1. dokaz da je utvrđena građevna čestica (npr. građevinska dozvola, rješenje o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine),
 2. izvod iz katastra zemljišta o nekretnini (posjedovni list i kopija katastarskog plana),
 3. potvrda nadležnog ureda za katastar o identifikaciji katastarske čestice, ako se podaci zemljišne knjige i katastra o katastarskoj čestici ne slažu samo u odnosu na broj katastarske čestice,
 4. odgovarajući geodetski elaborat, prijavni list ako je katastarska čestica kao građevna čestica formirana u katastru, a promjena nije provedena u zemljišnoj knjizi,
 5. međuvlasnički ugovor iz članka 375. ZV ako je sklopljen ili potvrda o posebnim dijelovima iz članka 5. ovog Pravilnika ili druge isprave koje opravdavaju prijedlog,
 6. podaci o podulošcima iz knjige položenih ugovora, i
 7. isprava na temelju koje bi neupisani vlasnik posebnog dijela mogao zatražiti upis.
 • ako je površina čestice koja je predmet postupka istovjetna u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi i ako je na njoj izgrađena jedna zgrada,
 • ako je iz kopije katastarskog plana vidljivo da je na čestici izgrađeno više zgrada koje su u građevinskom smislu međusobno povezane i koje sve čine jednu stambenu cjelinu, pa parcelacija zbog korištenja zemljišta nije moguća,
 • ako odgovarajućim geodetskim elaboratom zemljišnoknjižnom sudu bude dostavljen podatak o čestici na kojoj je izgrađena jedna ili više zgrada koja je već evidentirana u katastarskom operatu,
 • ako je predmet postupka čestica zgrade (zgradna čestica).
 • popis svih posebnih dijelova i pripadaka zgrade koja je predmet postupka, neovisno o tome postoje li u trenutku izdavanja potvrde podaci o vlasniku, i
 • popis vlasnika posebnih dijelova, odnosno osoba u čiju korist se predlaže upis prava vlasništva ili kojega drugoga knjižnog prava.

 

Ukoliko u roku dovoljnom za podnošenje prijedloga za upis i sve radnje koje prethode, suvlasnici ne dostave potrebnu dokumentaciju određenu Pravilnikom, upravitelj je dužan podnijeti prijedlog zemljišnoknjižnom sudu sukladno odredbama Pravilnika, te priložiti dokumentaciju kojom raspolaže, a vlasnici sami preuzimaju odgovornost za nedostavljenu i/ili nesređenu vlasničku dokumentaciju, čime upravitelj ne snosi odgovornost za moguću štetu. Neuredan prijedlog, kao i prijedlog kojem nisu priložene sve isprave, sud će rješenjem odbaciti kao nepotpun ili neuredan.


ANA-MARIJA KONČIĆ
voditeljica pisarnice u Zemljišnoknjižnom odjelu Stalne službe u Sesvetama,
Općinski građanski sud u Zagrebu

POVEZIVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE I KNJIGE POLOŽENIH UGOVORA

HGK prezentacija